• Създава се биофармацевтична компания с водещи позиции в ключови терапевтични области: Имунология, Онкохематология, Неврология и Естетична медицина (Алерган)

• Изгражда се значимо портфолио от лекарства – активни на пазара и такива във фази на проучване, които са добре позиционирани за устойчив дългосрочен растеж

• Осигурява се незабавен мащаб и рентабилност на платформата за растеж на АбВи (изключвайки Adalimumab)

• Томас К. Фрейман е избран да оглави Съвета на директорите

АбВи (NYSE: ABBV ) – глобалната иновативна компания за биофармацевтични продукти – обяви, че придобиването на Алерган е финализирано след получаване на регулаторно одобрение от всички държавни органи, изисквани от споразумението за придобиване и одобрение от Ирландския върховен съд.

„Радваме се, че достигнахме до този важен момент за компанията, за екипа ни, за акционерите и пациентите, които обслужваме“, казва Ричард А. Гонсалес, председател и главен изпълнителен директор на AбВи. „Приветстваме нашите нови колеги от Алерган за всичките им усилия, заедно с тези на служителите ни, благодарение на които успяхме да постигнем тази повратна точка за компанията ни. С новото си разширено портфолио АбВи ще бъде още по-добре диверсифициран лидер в изключително важни терапевтични категории както на пазара, така и по отношение на иновациите – обект на проучване, а финансовата ни сила ще ни позволи да продължим да инвестираме в иновативна наука и да обслужваме неудовлетворени медицински потребности на пациентите, които разчитат на нас. Гордея се с двете организации и съм ентусиазиран за огромните възможности, които ни очакват.“

Качествено позициониране и дългосрочен растеж в ключови терапевтични сфери

Сделката значително разширява и диверсифицира базата на приходите на АбВи и допълва съществуващите лидерски позиции в Имунологията с Adalimumab и с наскоро представените продукти Risankizumab и Upadacitinib, в Онкохематологията с Ibrutinib и Venetoclax. Алерган предоставя нови възможности за растеж в Неврологията с Botox® Therapeutics, Cariprazine  и Ubrogepant и в своя глобален естетичен бизнес с водещи брандове, сред които Botox® и Juvederm®. 

Това разнообразно пазарно портфолио ще надгради съществуващата платформа за растеж на АбВи (изключвайки Adalimumab) до приблизително 30 милиарда щатски долара приходи за 2020 година, като консолидираните приходи с Алерган ще са близо 50 милиарда щатски долара. Това също така осигурява на компанията повишен потенциал за дългосрочен растеж, нарастващ дивидент и инвестиции в иновации във всяка от терапевтичните категории. Дружеството очаква бързо изплащане на допълнителния дълг с нарастване на оперативния паричен поток.

Във връзка с финализирането на сделката Съветът на директорите на AбВи избра Томас К. Фрейман, бивш изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор на Абът, да се присъедини към борда на АбВи. Г-н Фрейман до момента бе член на Съвета на директорите на Алерган.

Финансови данни

Съгласно условията на споразумението за сделката акционерите на Алерган ще получат 0,8660 акции на АбВи и 120,30 щатски долара в брой за всяка акция на Алерган, като общото възнаграждение е 193,23 щатски долара за акция на Алерган (въз основа на цената на придобиване на обикновените акции на АбВи от 84,22 щатски долара към 7 май 2020 г. ). Обикновените акции на Алерган не се търгуват на Нюйоркската фондова борса към момента на приключване на борсовия ден днес.

За АбВи

Мисията на АбВи е да открива и създава иновативни лекарства за лечение на сериозните заболявания днес и да се справя с медицинските предизвикателства на утрешния ден. Ние се стремим да оказваме значимо въздействие върху живота на хората в няколко основни терапевтични области: имунология, онкология, неврология, грижа за очите, вирусология, женско здраве и гастроентерология, допълнени с продуктите и услугите от специализираната гама на Alergan Aesthetics. За повече информация относно AбВи, моля посетете ни на www.abbvie.com. Можете да ни последвате с @abbvie в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.


Прогнозни твърдения

Това съобщение съдържа определени прогнозни изявления, включително по отношение на придобиването от АбВи на Алерган („придобиването“) и прогнозирания или очакван бъдещ бизнес, ефективност и резултати от операциите и финансовото състояние на консолидираната група, включително прогнози, предвиждания, цели и планове за нея. Думите „вярвам“, „очаквам“, „предвиждам“, „проект“ и подобни изрази, наред с други идентифицират прогнозни твърдения. Тези прогнозни твърдения  са обект на рискове и несигурност, които могат да доведат до съществено разминаване на реалните резултати от тези, посочени в прогнозните твърдения. Такива рискове и несигурности включват, но не се ограничават до невъзможност за реализиране на очакваните ползи от придобиването, включително синергията и създаването на стойност, предвидени от придобиването, невъзможността за бързо и ефективно интегриране на бизнеса на Алерган, негативните ефекти, свързани с придобиването на пазарната цена на акциите на AbbVie от обикновените акции, значителни транзакционни разходи и/или неизвестни или неоценими задължения, потенциални съдебни спорове, свързани с придобиването, неспособност на консолидираната група да задържи ключов персонал, общи икономически и бизнес условия, които засягат консолидираната група, промени в глобални, политически, икономически, бизнес, конкурентни, пазарни и регулаторни сили, бъдещи валутни курсове и лихвени проценти, промени в данъчните закони, наредби, ставки и политики, бъдещи придобивания или продажби на компании, развитие на конкуренцията и въздействието на кризи за общественото здраве, епидемии или пандемии като COVID-19.

Тези прогнозни изявления се основават на многобройни предположения и оценки, направени в светлината на опита на АбВи и възприемането на историческите тенденции, настоящите условия, бизнес стратегиите, операционната среда, бъдещите разработки и други фактори, които се смятат за подходящи. По своето естество прогнозните изявления включват известни и неизвестни рискове и несигурности, защото са свързани със събития и зависят от обстоятелствата, които ще се случат в бъдеще. Факторите, описани в контекста на такива прогнози в настоящото съобщение, могат да повлияят на  плановете на АбВи по отношение на действителните резултати, ефективност или постижения на Алерган или АбВи, като био-фармацевтичните резултати и разработки биха могли да се различават спрямо тези от обявените в такива прогнозни изявления. Въпреки че се смята, че очакванията, отразени в такива прогнозни изявления, са разумни, не може да се гарантира увереност, че тези очаквания ще се окажат верни и следователно хората, които четат това съобщение, са предупредени да не разчитат на тези заявени прогнози, които са актуални само към датата на публикуване на това съобщение. Допълнителна информация за икономически, конкурентни, институционални, технологични и други фактори, които могат да повлияят на АбВи, е посочена в периодично осъвременяваното публично досие на АбВи в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ, включително, но не само, годишния доклад на АбВи във формуляр 10-K към 31 декември 2019 г., актуализирана от последващите й тримесечни отчети във формуляр 10-Q, и от други съобщения на инвеститорите на АбВи, чието съдържание не е включено чрез позоваване, както и факта, че те не формират съдържанието на това съобщение.

Всякакви прогнозни изявления в това съобщение се основават на информация, налична за АбВи и/или Съветът на директорите на компанията към датата на публикуване на това прессъобщение и, макар да се смята, че те са верни към актуалната дата на разпространение, може в крайна сметка да се окажат неточни. При спазване на всички задължения съгласно приложимото законодателство, АбВи, както и всички членове на Съвета на директорите на компанията, не поемат задължение за актуализиране на всяко прогнозно изявление в резултат на нова информация, бъдещи разработки или по друг начин, или за да се съобразят с други прогнозни изявления на реални резултати, бъдещи събития или промени в очакванията. Всички последващи писмени и устни прогнозни изявления, приписвани на АбВи или Съвета на директорите на компанията или на всяко лице, действащо от тяхно име, са изрично квалифицирани в своята цялост съгласно настоящия параграф.